കൊടിയമ്മയിൽ കനത്ത മഴ. വലിയ തോടും ചെറിയ തോടും കര കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു

കൊടിയമ്മ: രണ്ടു ദിവസങ്ങളായി പെയ്യുന്ന ശക്തമായ മഴയ