കൊടിയമ്മ ജംക്ഷൻ ഇരുട്ടിൽ; സ്വര്യം കെട്ട് നാട്ടുകാർ